Klubben

Klubben  - hvor foregår det  - vedtægter  - o.a. praktisk  

Søger du

hundetræning på Fyn,

så tag til DKK Faaborg.

MEDLEMSKAB DKK.

Du er ikke medlem automatisk fordi din hund har DKK stambog. Det er DIG, der skal være medlem, ikke hunden.

Du kan være medlem selvom du har et gadekryds.

Når du er medlem, modtager du bladet HUNDEN 10 gange om året.

TRÆNING UDENDØRS

STED: På græsareal bagved Forum Faaborg

          eller på Sollerupvej 30, 5600 Faaborg

          eller forskellige steder i Faaborg By.


TRÆNING INDENDØRS

STED: Annekshallen hos Forum Faaborg

          Sundvænget 4-8, 5600 Faaborg

Kør til højre hele vejen rundt om hallen og parkér her.

Når træningen foregår indendørs, så går vi ind ad den store grå dør til venstre.

HUSK - at tørre din hunds poter af og gerne selv medbringe indendørs sko.

DKK Faaborg er en godkendt forening i Faaborg-Midtfyn kommune.


Cvr.nr. 35166866


Bankkonto
5056-0001183588


Formand:

Lone Pedersen, Sollerupvej 30, 5600  Faaborg, tlf. 6169 4812

Vedr. persondataforordning:

Vi passer på dine oplysninger og videregiver dem ikke til uvedkommende.

Ved tilmelding accepterer du, at DKK Faaborg og NemTilmeld indsamler og opbevarer de oplysninger, du indtaster.

DKK Faaborg bruger oplysningerne til planlægning af træningen samt regnskab.

NemTilmeld skal iht. bogføringsloven gemme data for betaling med betalingskort.

Vedtægter for DKK Faaborg


§ 1. Navn og hjemsted

DKK Faaborg der har hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune, er startet d. 27-02-2006.  Foreningen har en hjemmeside www.dkk-faaborg.dk  Alle aktiviteter foregår i Faaborg-Midtfyn Kommune.


§ 2. Formål

Foreningen beskæftiger sig med træning og aktivering af alle hunde, uanset herkomst, race eller størrelse.


Foreningens formål er at fremme interessen for hundetræning i henhold til Dansk Kennel Klubs programmer og herved bidrage til at hundeejerne får harmoniske og afbalancerede hunde, der kan begå sig i alle situationer, samt skabe mere engagerede og ansvarlige hundeejere, til gavn for hundene, hundeførerne og deres omgivelser.


Til fremme af dette formål afholder foreningen et varieret udbud af træningstilbud f.eks. : hvalpemotivation, unghundetræning, lydighedstræning, rallylydighed, ringtræning, gåture m.m.


Foreningen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK) og underafdeling af Dansk Kennel Klub, Kreds 3.


§ 3. Medlemskab

Som medlem kan optages enhver, der fremsætter begæring herom.

Aktive medlemmer er alle, der er aktivt tilknyttet foreningen f.eks. instruktører, aspiranter, elever, medhjælpere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt dem, som har deltaget i træning eller anden aktivitet i foreningen

og som er medlem af Dansk Kennel Klub.


§. 4. Kontingent

Medlemskontingentet er indeholdt i kursusgebyret.

Foreningen skal aflægge regnskab og afregne til Dansk Kennel Klub, Kreds 3, efter gældende regler.


§. 5. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.


§. 6. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i august måned. Der indkaldes med min. 30 dages varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside www.dkk-faaborg.dk og besked til DKK Kreds3.


Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.


§. 7. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1.Valg af dirigent og referent

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3.Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

4.Indkomne forslag

5.Valg af bestyrelse

6.Valg af suppleanter til bestyrelsen

7.Valg af revisor

8.Eventuelt


§ 8. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 flertal.

Valgbare og stemmeberettigede er de personer, som har været aktivt tilknyttet lokalafdelingen f.eks. instruktører, aspiranter, elever, medhjælpere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt dem, som - gennem kvittering for indbetaling af aktivitets-/træningsgebyr - kan dokumentere, at de har været aktive de sidste seks måneder på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Al deltagelse i lokalafdelingens aktiviteter med hund forudsætter medlemskab af DKK, hvilket også gælder for valgbare og stemmeberettigede.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt mindst 1 medlem forlanger det.

Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og sendes med årsregnskabet, i kopi til DKK og kreds 3 iht. gældende regler i Dansk Kennel Klub.


§ 9. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske om det med angivelse af forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse - dog ikke i juli og august måned.

Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling.


§ 10. Bestyrelse

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valgperioden er to år, og genvalg kan finde sted. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år vælges 1.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, der tegner foreningen. 

I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.


§ 11. Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj.

Bestyrelsen skal følge de af Dansk Kennel Klub’s vedtagne bestemmelser om regnskabets førelse og aflæggelse, herunder bidrag til DKK Kreds3.


§ 12. Foreningens opløsning

Foreningens ophør kan kun finde sted, hvis dette bliver vedtaget med 1/3-del af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 og højest 6 ugers mellemrum. Såfremt der ikke kan opnås den nævnte majoritet, kaldes der senest 14 dage efter dennes afholdelse til en ny, hvor almindelig stemmeflertal vil være gældende. Såfremt foreningen opløses skal eventuelle gældsforpligtelser afvikles, inden midlerne videregives.


§ 13. Foreningens midler

Ved foreningens opløsning overgår foreningens materiel og midler til Dansk Kennel Klub, Kreds 3, som arbejder for fremme af hundesagen, herunder træning af hunde til gavn for hundes færden i offentligheden og for ejernes ansvar og hensynstagen til samfundet.


Vedtægterne er godkendt af DKK d. 27.2.2006